G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 16 21 19 69
7 684 968 767 711
6 3168 3299 3529 6563 2305 4576 6063 5639 4576 2892 2495 8213
5 5296 0961 0247 8060
4 63463 21548 53555 51364 01727 70001 84684 81205 28694 44058 76138 13982 01788 12090 96356 23867 76259 73728 65279 57479 15773 26805 13498 81190 71532 50967 55018 69788
3 53095 17717 09811 22838 23742 17717 22493 50268
2 64269 60265 20567 55386
1 71060 12681 54465 59050
ĐB 346206 694115 556479 016452
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 1;6; 5;5; 5;
1 6;7; 1;5; 9; 1;3;8;
2 7;9; 1; 8;
3 8;8; 9; 2;
4 8; 2;7;
5 5; 8; 6;9; 2;
6 3;4;8;9; 1;3;5;8; 3;5;7;7;7; 7;8;9;
7 3;3;6;9; 9;9;
8 4;4; 1;2;8; 6;8;
9 5;6;9; 4;5; 2;3;5;8;
G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 97 74 90 67
7 678 301 948 433
6 8344 5130 7014 3734 2138 0125 2803 4657 0125 3737 3866 9910
5 3294 4810 6350 6352
4 04965 38221 48183 23290 16817 46500 76660 17532 40609 98998 63993 77717 30184 08398 66901 10178 04745 15891 18701 94929 54563 34443 16618 73277 09756 99285 46557 17644
3 09605 34135 92327 06416 95186 34135 87216 81879
2 24099 77210 73144 87544
1 38786 68495 71261 84217
ĐB 126157 983009 932091 418922
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 5; 1;9; 9; 1;1;3;
1 4;7; 6;7; 6;7;8;
2 1; 7; 2;5;9; 2;
3 5; 2;4;8; 3;7;
4 4; 4;5;8; 3;4;4;
5 7; 7; 2;6;7;
6 5; 3; 1;3; 6;7;
7 8; 4; 8; 7;9;
8 3;6; 4; 6; 5;
9 4;7;9; 3;5;8;8; 1; 1;
G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 47 59 34 12
7 276 748 088 488
6 7829 7335 9656 8859 2101 0509 7060 7168 0509 6731 4710 8156
5 2318 5061 5719 7492
4 46774 05233 74816 52280 41612 96517 96936 70900 99591 13400 56987 00764 97406 99407 89681 68313 97535 58142 08584 99762 33279 51314 87138 29125 85373 17422 70348 73812
3 51290 26187 81365 00530 60536 26187 05155 20628
2 26428 59686 01456 57969
1 44812 08602 19919 62570
ĐB 971528 580844 173107 541136
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 1;2;6;7; 7; 9;
1 2;2;6;7;8; 3;9;9; 2;2;4;
2 8; 8;9; 2;5;8;
3 3;5;6; 4;5;6; 1;6; 8;
4 7; 2;4; 8; 2; 8;
5 6; 9;9; 6; 5;6;
6 1;4;5; 2;8; 9;
7 4;6; 9; 3;
8 7; 6;7; 1;4;8; 8;
9 1; 3; 2;
G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 42 35 89 34
7 329 330 510 475
6 3987 3225 2572 2269 2263 1292 4561 3564 1292 8095 1358 4860
5 9083 6004 1319 8713
4 47291 49777 95096 18189 63633 20104 70024 75867 62664 87123 97775 15945 85190 87205 63588 57223 05489 56199 32813 61084 36307 78158 35409 64166 27846 49754 52714 49599
3 14278 40452 99703 71912 25793 40452 30407 91761
2 02883 02041 83241 49186
1 86420 69518 41519 63376
ĐB 250350 466291 030928 872546
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 4; 3;4;5; 1;7; 7;9;
1 2;8; 3;9;9; 3;4;
2 4;5;9; 3; 3;8;
3 3; 5; 4;
4 2; 1;5; 1; 6; 6;
5 2; 4;8;8;
6 3;4;7;9; 1;4; 1;6;
7 2;7;8; 5;6; 5;6;
8 3;3;7;9; 4;8;9;9; 6;
9 1;6; 1; 2;3;9; 5;9;
G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 13 46 33 85
7 292 425 423 174
6 7902 1463 0978 6933 9337 1531 9254 3905 1531 1149 0756 6928
5 1519 4025 6351 5115
4 48693 94107 65554 31566 81928 51655 12731 24669 78438 20642 42749 81176 80033 00396 77681 02862 71749 46024 99001 45698 55480 56406 28704 84434 90620 30520 33788 94275
3 37883 74138 99254 79620 79055 74138 19119 78064
2 38321 22198 47488 56432
1 78184 53699 11323 56704
ĐB 347375 401424 612319 854874
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 2;7; 1;5; 4;4;6;
1 3;9; 9; 5;9;
2 1;8; 4; 5;5; 3;3;4; 8;
3 1;8; 3;3;7;8; 1;3; 2;4;
4 2;6;9; 9; 9;
5 4;5; 4;8; 1;4;5; 6;
6 3;6; 9; 2; 4;
7 5; 8; 6; 4; 4; 4;5;
8 3;4; 1;8; 5;8;
9 2;3; 6;8;9; 8;
G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 01 76 92 01
7 267 578 304 747
6 1690 5268 6770 8770 7947 4644 1705 3902 4644 1344 4053 8062
5 3446 2121 9929 2350
4 37306 50525 52430 38566 58780 89273 72795 40911 56513 68325 34035 90412 32598 40635 01053 39037 33842 14039 30082 60795 07551 95651 92578 13895 54480 51593 25698 25935
3 47112 79833 51808 83012 24120 79833 62257 07917
2 46162 12608 41302 02416
1 23367 86403 52305 85439
ĐB 832802 930736 461847 041602
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 1;2; 6; 3;8;8; 2;2;4;5;5; 1;2;
1 2; 1;2;2;3; 8; 6;7;
2 5; 1;5; 9;
3 3; 5;5;6; 7;9; 5;9;
4 6; 7; 2;4;7; 4;7;
5 1;3; 1;3;7;
6 2;6;7;7;8; 1; 2;
7 3; 6;8; 8;
8 2;
9 5; 8; 2;5; 3;5;8;
X